Kāpēc Preiļu novadā viens pārvaldnieks vada divas pagastu pārvaldes?

Dažos Preiļu novada pagastos no šī gada janvāra viens pagasta pārvaldnieks vada divas pagastu pārvaldes. Proti, Silajāņu pagasta pārvaldes vadītāja Inga Jurkāne vada arī Stabulnieku pagasta pārvaldi, Sīļukalna pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai Brokai-Kazākai ir uzticēta Galēnu pagasta pārvalde un Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne strādās arī par Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāju. Kāpēc pašvaldība reformē pagastu pārvaldes – to “Vietējā Latgales Avīze” jautāja Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam un Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram Aigaram Zīmelim.

 

Pilotprojekts nevis reforma

 

Kāpēc pašvaldība reformē pagastu pārvaldes?

Ārijs Vucāns: – Apvienotajā Preiļu novadā iedzīvotāju skaits pagastos ļoti atšķiras. Ja Silajāņu pagastā dzīvo vismazāk iedzīvotāju – ap 400, tad Aglonas pagastā – 1600, un tas ir lielākais pagasts novadā. Tātad arī darba apjoms pagastu pārvaldēs ir atšķirīgs. Pašvaldībām jāizvēlas ekonomiskākais pārvaldības modelis, bet tādi štati, kādi pagastu pārvaldēs bija līdz šim, neatbilda šim modelim. Tāpēc nolēmām, ka sešos pagastos viens pagasta pārvaldnieks vadīs divas pagastu pārvaldes. Pirms intervijas sazinājos ar diviem pagastu pārvaldniekiem, viņi teica, ka jau iepazīstas ar jaunajām pagastu pārvaldēm, tiek galā ar pienākumiem un ir gatavi iedzīvotājiem sniegt visus vajadzīgos pakalpojumus.

Aigars Zīmelis: – Tā nav reforma, bet gan pilotprojekts. No sešiem pagasta pārvaldniekiem ir izvēlēti trīs, kuri vadīs divas pagastu pārvaldes. Rudenī vērtēsim, kā šāda veida pārvaldības modelis darbojas, jo tad stāsies spēkā jaunais pašvaldību likums. Tas arī nozīmē, ka šī gada septembrī–oktobrī visi novadi lielākā vai mazākā apjomā realizēs pagastu pārvalžu reformas.

 

Kā jūs izvēlējāties, kuri pagastu pārvaldnieki paliks darbā un kuriem uzteiksiet darbu?

Aigars Zīmelis: – Pagastu pārvaldnieku darbu vērtējām pēc noteiktiem kritērijiem, ņēmām vērā arī darba kvalitāti. Tāpēc trīs pagastu pārvaldnieki turpina darbu un trīs neturpina.

 

Vai šis te pagastu pārvalžu pilotprojekts radās tāpēc, ka jaunajā budžetā trūkst līdzekļu?

Aigars Zīmelis: – Pēc apvienošanās mēs redzam, kā pagastu pārvaldes strādāja Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadā un kā bijušajā Preiļu novadā. Apvienotajā Preiļu novadā jābūt vienādam darba modelim pilnīgi visās jomās. Šis pilotprojekts ar pagastu pārvaldnieku iecelšanu divu pagasta pārvaldībā notika vēl pirms budžeta izskatīšanas un tas nav budžeta prioritātes jautājums. Jaunajā Preiļu novadā mērķtiecīgi strādājam pie tā, lai ikvienā nozarē un pašvaldības pārvaldībā esošajā jomā finansējums tiktu izmantots racionāli.

 

Kas vēl strādā pagastu pārvaldēs ?

Aigars Zīmelis: – Pagastos strādā arī sekretāri, kuri iedzīvotājus pieņem pārvaldes darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00. Jāatzīmē, ka iedzīvotāji lielā skaitā visā šajā laikā un katru dienu pagasta pārvaldes neapmeklē. Pagastu pārvaldnieki, rūpīgi organizējot savu darbu, visus pakalpojumus iedzīvotājiem var sniegt četrās stundās katru dienu vai arī sadalīt nedēļu pa dienām un atsevišķās dienās nodrošināt klātienes tikšanās vienā pagasta, savukārt, citās dienās otrajā pagastā. Tāpat pagastos aktīvi strādā bibliotekāri, kuri labi pārzina arī pašvaldības pakalpojumus. Iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo pašvaldības pakalpojumi pagastu pārvaldēs ir un būs pieejami pilnā apjomā, to paredz arī Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

 

Vai iedzīvotāji var atnākt uz pagastu un kasē samaksāt zemes nodokli?

Aigars Zīmelis: – Jā, to var izdarīt pagasta pārvaldē pie sekretāres, bet mēs mudinām visus, kuriem tas ir iespējams, izmantot iespēju un to darīt elektroniski.

 

Bet laukos ne jau visiem sirmgalvjiem, it īpaši astoņdesmitgadīgajiem, ir dators...

Ārijs Vucāns: – Jums ir taisnība. Piemēram, Silajāņu pagasta pārvaldē tikai trīs iedzīvotāji rēķinus apmaksā elektroniski. Tādēļ arī nodrošinām šo pārejas periodu, lai pakāpeniski pārietu uz elektroniskajiem rēķiniem. Pāreja uz elektronisko dokumentu apriti drīz kļūs par normu visā valsts un pašvaldību pārvaldē, tā būs mūsu nākotne.

 

Ja ceļš ir aizputināts vai bedrains, tad jāzvana pagasta pārvaldes vadītājam.

 

Vai pagastu pārvaldēs strādā sociālais darbinieks?

Aigars Zīmelis: – Šis pilotprojekts nav saistīts ar Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbu, sociālie darbinieki turpina strādāt tieši tādā pašā režīmā kā līdz šim. 

 

Kas mainīsies šo pagastu komunālās saimniecības darbā?

Ārijs Vucāns: – Pagastu pārvaldēs komunālos pakalpojumus pārvaldīs Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa, tāpat šī daļa sniegs iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Šos darbus kontrolēs un uzraudzīs pagastu pārvalžu vadītāji.

Aigars Zīmelis: – Komunālās saimniecības darbinieki, tostarp santehniķi, strādās turpat pagastos. Šobrīd Riebiņu komunālās saimniecības pārvalde organizēs darbus bijušā Riebiņu novada piecos pagastos, kā arī Saunas, Aizkalnes, Pelēču un Preiļu pagastā. Ja šis modelis darbosies veiksmīgi, tad nākamgad klāt nāks vēl citi pagasti.

 

Ja iedzīvotāji nav apmierināti ar ceļu kvalitāti ziemā, kur viņiem jāzvana?

Aigars Zīmelis: – Ja ceļš ir aizputināts vai bedrains, tad jāzvana pagasta pārvaldes vadītājam.

 

Vai pagastu pārvalžu vadītāji uzraudzīs, kā strādā algoto pagaidu sabiedrisko darbu dalībnieki?

Ārijs Vucāns: – Pagastu pārvaldnieki uzraudzīs šo strādnieku darbu, taču šogad Preiļu novadā viņu skaits būtiski samazināsies. Tāpēc pagastos aktīvāk līdzatbildības pasākumos iesaistīsim garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņēmējus, kā to paredz normatīvie akti.

 

Kurš pagastu pārvaldēs koordinē kultūras pasākumus?

Aigars Zīmelis: – Kultūras pasākumus un amatiermākslas kolektīvus visā novadā koordinē Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvalde. Jau šobrīd notiek aktīvs darbs pie kultūras pasākumu plānošanas (atbilstoši epidemioloģiskajai situācija), paredzot, ka novadā pasākumi nepārklājas un tiek organizētas plašāka mēroga kultūras norises, kurās iesaistās vairāki pagasti.

Ārijs Vucāns: – Mēs turpinām uzturēt visus kultūras un tautas namus un visus amatiermākslas kolektīvus, lai gan Covid-19 ir nobremzējis to darbību. Kultūras un Tūrisma pārvalde meklē jaunas formas, kā iedzīvotājus iesaistīt pasākumos šajā ierobežojumu laikā.

 

Kas pagastā palīdzēs skolai nopirkt krāsu vai remontēt klases?

Aigars Zīmelis: – Skolas direktoram pamatā jāuzrauga mācību process, izglītības kvalitātes kritēriju ievērošana, iestādes darba organizēšana kopumā, arī saimnieciskais darbs, bet skolās joprojām ir arī tehniskie darbinieki. Ilgtermiņā plānojam, ka nopietnākos saimnieciskos pienākumus pakāpeniski jāpārņem Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļai. Pētām, kā malkas iepirkumu, kurinātāju algošanu u.c. darbus organizēt visās novada skolās vienādi un efektīvi.

Ārijs Vucāns: – Vēlos uzsvērt, ka pagastu pārvaldes sniedz visus nepieciešamos pakalpojumus un ir atvērtas sadarbībai ar iedzīvotājiem. Ja arī radīsies kāds jautājums, ko nevarēs risināt uz vietas pagastā, mēs uzturam aktīvu komunikāciju ar pagastiem un nopietnus jautājumus varam risināt arī centralizēti.

 

Uzziņai:

 

Darbalaiks Stabulnieku, Silajāņu, Galēnu un Sīļukalna pagastā šobrīd

noteikts:

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

 

Stabulnieku pagasta pārvaldnieces Ingas Jurkānes pieņemšanas laiks

Stabulniekos klātienē pirmdien un ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 12.00,

otrdien no plkst. 14.00 līdz 17.00; tālr. 65326500, e-pasta adrese

stabulniekupagasts@preili.lv.

 

Silajāņu pagasta pārvaldnieces Ingas Jurkānes pieņemšanas laiks

Silajāņos klātienē trešdien no plkst. 13.00 līdz 16.00 un piektdien no

plkst. 9.00 līdz 12.00; tālr. 65326838, e-pasta adrese silajanupagasts@preili.lv.

 

Galēnu pagasta pārvaldnieces Ivetas Brokas-Kazākas pieņemšanas

laiks Galēnos klātienē otrdienās un piektdienās atbilstoši darbalaikam un

trešdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.; tālr. 29167087, e-pasta adrese

galenupagasts@preili.lv.

 

Sīļukalna pagasta pārvaldnieces Ivetas Brokas-Kazākas pieņemšanas

laiks Sīļukalnā klātienē pirmdien un ceturtdien atbilstoši pagasta

pārvaldes darbalaikam un trešdien no plkst. 13.00 līdz 17.00; tālr.

29167087, e-pasta adrese silukalnapagasts@preili.lv.

 

Darbalaiks Aizkalnes un Pelēču pagastā šobrīd noteikts:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 16.30

 

Aizkalnes pagasta pārvaldnieces Ivetas Stašulānes pieņemšanas laiks

Aizkalnē klātienē trešdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00; tālr.

28615900, e-pasta adrese iveta.stasulane@preili.lv.

 

Pelēču pagasta pārvaldnieces Ivetas Stašulānes pieņemšanas laiks

Pelēčos klātienē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās

atbilstoši darbalaikam; tālr. 28615900, e-pasta adrese iveta.stasulane@preili.lv.

 

Pagastu pārvalžu darbalaikos var notikt izmaiņas, par kurām informācija tiks izvietota Preiļu novada mājaslapā. Tāpat iedzīvotāji var sazināties ar pagastu pārvaldniekiem un vienoties par viņiem ērtiem tikšanās laikiem.

 

Tāpat “Vietējā Latgales Avīze” atgādina, ka Aglonas pagasta pārvaldi (Somersētas iela 34, Aglona) vada Aivars Rivars (tālr. 29120631); Preiļu pagasta pārvaldi (Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts) Vitālijs Plivda (tālr. 26533550); Saunas pagasta pārvaldi (Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts) vada p.i. Māra Pudnika (tālr. 20217079); Riebiņu pagasta pārvaldi (Saules iela 8, Riebiņi) vada Ilga Kodore (tālr. 65324641); Rušonas pagasta pārvaldi (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts) vada Dainis Alžāns (tālr. 65326103); Upmalas pagasta pārvaldi (Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts) vada Inta Kivleniece (tālr. 26543751); Vārkavas pagasta pārvaldi (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts) vada Skaidrīte Medne (tālr. 28239044) un Rožkalnu pagasta pārvaldi (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts) vada Mairita Armane (tālr. 28449248).

(Avots – Preiļu novada dome)