Projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana tuvojas noslēgumam

Projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana uzsākta 2018. gadā, kad tika veikti arheoloģiskās un ģeotehniskās izpētes darbi un izstrādāts tehniskais projekts Ludzas pilskalna labiekārtošanai, kas vēlāk tika sadalīts četrās atsevišķās kārtās, bet 2019. gada nogalē tika pabeigti Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3. kārtas darbi.

Pilsdrupu konservācijas būvdarbu laikā tika veikta pilsdrupu apkārtmūra fragmentu un galvenās pils pilsdrupu konservācija, tai skaitā nestabilu mūra fragmentu demontāža, mūra virsmu attīrīšana no erodējošām mūra atliekām ar gaisa strūklu un virsmu mehāniska attīrīšana no bioloģiskā apauguma, mūru čaulas, kodola un virskārtas atjaunošana – šuvošana, izlīdzināšana, stiprināšana, piemūrējot mūra bojāto daļu, kā arī virsmu noklāšana ar hidrofobu to aizsardzībai. Lai novērstu mitruma uzkrāšanos mūros, pēc attīrīšanas, šuvju aizpildīšanas un apstrādes mūru horizontālajā daļā tika ieklāta velēna.

2021. gada nogalē tika uzsākti Ludzas pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu 1. kārtas būvdarbi. To ietvaros tika veikti šādi būvdarbi: gājēju tilta izbūve – tilts savieno Baznīckalnu ar pilskalnu, nodrošinot ērtāku objekta pieejamību apskatei un pasākumu apmeklēšanu visiem novada iedzīvotājiem, pilsētas viesiem un tūristiem, tostarp vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

skatu platformas izbūve pa atsegtā bruģa perimetru; apmeklētāju uzskaitīšanas sistēmu izveide; daļēja apgaismojuma izbūve; informatīvo stendu izveide un atkritumu urnu uzstādīšana.

Saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izdoto atļauju, būvdarbu procesā bija nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, kā rezultātā pils mūri tiks izgaismoti ar prožektoriem, kas izvietoti uz zemes, nevis uz stabiem, tādējādi saglabājot pils mūru vēsturisko ainavu.

Veicot skrūvpāļu montāžas darbus skatu platformas izbūvei, tika konstatēts, ka vietām skrūvpāļus projektā norādītajā dziļumā nav iespējams ieskrūvēt. Tāpēc bija nepieciešamas būvprojekta izmaiņas arī atsegtā pagalma skatu platformas izbūves risinājumā, atkāpjoties no atsegtajiem vēsturiskajiem mūriem ap bruģi. Līdz ar to būvdarbu procesā bija nepieciešami vairāki tehnoloģiskie pārtraukumi un projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, informē Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ilona Rimša.

Skatu platformas izbūve un apgaismojuma ierīkošana – daži no paveiktajiem darbiem

Ilonas Rimšas foto